công ty kế toán minh việt

Cách sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm IFNA của Excel với cú pháp và các ví dụ.
Hàm IFNA của Microsoft Excel trả về một giá trị thay thế nếu một công thức dẫn đến lỗi # N / A.
 
Hàm IFNA là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm logic . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm IFNA có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
 
Cú pháp cho hàm IFNA trong Microsoft Excel là:
 
IFNA( formula, alternate_value )
Tham số hoặc đối số
công thức
Công thức hoặc giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
alternate_value
Giá trị thay thế được trả về nếu công thức dẫn đến giá trị lỗi # N / A. Nếu không, hàm sẽ trả về kết quả của công thức nếu không xảy ra lỗi # N / A.
Trả lại
Hàm IFNA trả về bất kỳ kiểu dữ liệu nào như một chuỗi, số, ngày tháng, v.v.
 
Áp dụng đối với : Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm IFNA của Excel và khám phá cách sử dụng hàm IFNA như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
Hàm IFNA hữu ích khi tạo các công thức sử dụng các hàm có thể trả về lỗi # N / A như VLOOKUP , HLOOKUP hoặc LOOKUP . Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng hàm IFNA để trả về một giá trị thay thế thay vì giá trị lỗi # N / A.
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, cột F chứa công thức VLOOKUP để tìm Giá Đơn vị cho tên sản phẩm được tìm thấy trong cột E.
 
Cột G sử dụng hàm IFNA để trả về một giá trị thay thế bằng 0 khi công thức VLOOKUP dẫn đến lỗi.
 
Ví dụ, hàm IFNA trong ô G3 sẽ trả về một giá trị là 0 (ví dụ: giá trị thay thế) vì công thức VLOOKUP VLOOKUP(E3,$A$3:$C$7,2,FALSE)dẫn đến lỗi # N / A:
 
=IFNA(VLOOKUP(E3,$A$3:$C$7,2,FALSE),0)
Result: $0.00
Tuy nhiên, hàm IFNA trong ô G4 sẽ trả về $ 14,00:
 
=IFNA(VLOOKUP(E4,$A$3:$C$7,2,FALSE),0)
Result: $14.00
Vì VLOOKUP(E4,$A$3:$C$7,2,FALSE)không dẫn đến lỗi # N / A, hàm sẽ trả về kết quả của công thức là $ 14,00.
 
IFNA là một hàm tuyệt vời có thể được sử dụng để bẫy và xử lý các lỗi trong các công thức Excel của bạn.

 

34.228.194.177

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn