KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2019

Mẫu biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2019

Thoả thuận một vấn đề hay một sự việc nào đó với nhau các bạn có thể thoả thuận bằng miệng với nhau ( dành cho người quen biết thân thiết với nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối hay những sự việc nhỏ). Còn đối với làm ăn, kinh doanh thì mọi thoả thuận cần được ghi chép lại thực tế các bạn nên dùng mẫu biên bản thoả thuận năm 2019 này để ghi chép lại những thoả thuận với nhau cho rõ ràng, minh bạch.

 biên bản bàn giao xe oto cho thuê

 biên bản bàn giao quỹ tiền mặt công đoàn

Đối với doanh nghiệp mọi sự việc đều được ghi nhận lại bằng văn bản pháp lý ví dụ chuyển giao nghĩ vụ trả nợ của công ty cho cá nhân nào đó, doanh nghiệp nào lúc này cần đối chiếu công nợ, xác nhận công nợ 3 bên sau đó mới đến việc thoả thuận trả nợ với nhau.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

 (V/v: Chuyển giao nghĩa vụ trả nợ của Công ty .....…… cho …….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

 

Hà Nội, ngày…..tháng…….năm 20......,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………..

Địa chỉ:………………………………...

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

 

BÊN B: ……………………………….

Địa chỉ:………………………………...

Điện thoại:……………………………..

Email:……………………………….…

 

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận, đến hết ngày……tháng…….năm 20.... Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..), trong đó:

-         Nợ gốc:

-         Lãi:

 

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

 

BÊN A                                                       BÊN B

 

 

KẾ TOÁN MINH VIỆT chuyên cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tại các địa bàn như :

 

+ dịch vụ kế toán trọn gói ở bắc ninh

 

+ dịch vụ kê khai thuế hàng tháng ở hải dương

 

Link download: biên bản thoả thuận mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt