KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu đơn đề nghị cấp phép quá cảnh hàng hoá mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp phép quá cảnh hàng hoá mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp phép quá cảnh hàng hoá mới nhất dành cho các đơn vị, các doanh nghiệp khi chưa làm xong các thủ tục về thuế với hàng hoá nhập khẩu cần quá cảnh tại cảng, tại bến cần làm mẫu giấy cấp phép quá cảnh hàng hoá

 

Phụ lục IX

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN CHỦ HÀNG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ...

... , ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)

I. Tên chủ hàng: .....................................................................................

- Địa chỉ: … Số điện thoại: … Số fax: ...

Đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa theo các nội dung sau đây:

1. Hàng hóa quá cảnh:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Trị giá

Bao bì và ký mã hiệu

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2. Cửa khẩu nhập hàng: ..........................................................................

3. Cửa khẩu xuất hàng: ..........................................................................

4. Tuyến đường vận chuyển: ..................................................................

5. Phương tiện vận chuyển: ....................................................................

6. Thời gian dự kiến quá cảnh: ...............................................................

II. Người chuyên chở: (Nếu chủ hàng tự vận chuyển thì ghi “tự vận chuyển”. Nếu ký hợp đồng vận chuyển với doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp nước thứ 3 thì ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại và số fax, e-mail của doanh nghiệp vận chuyển).

III. Địa chỉ nhận giấy phép (của chủ hàng):

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

Người đại diện theo pháp luật của chủ hàng
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

KẾ TOÁN MINH VIỆT là đơn vị hàng đầu hiện nay về làm dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp..đặc biệt chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ hoàn thuế gtgt nhập khẩudịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp.

TEL: 0972 868 960 tư vấn 24/24

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt