công ty kế toán minh việt

Mẫu giấy xác nhận việc ký quỹ của doanh nghiệp 12/2018-BCT

Phụ lục VII

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VIỆC KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: ……

......, ngày … tháng … năm 20…

 

GIẤY XÁC NHẬN

Doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP

 

 
 

 

 

Tên tổ chức tín dụng: .............................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................              

Số điện thoại: .........................................................................................

Xác nhận như sau:

1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: ........ Số điện thoại: ........ Số fax: .........................    

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ...

- Số tài khoản: ........................................................................................

Đã nộp số tiền ... vào tài khoản nêu trên.

2. Số tiền nêu trên được doanh nghiệp nộp vào tài khoản phong tỏa tại … theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

3. Số tiền nêu trên chỉ được sử dụng hoặc hoàn trả lại doanh nghiệp theo đề nghị bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Bộ Công Thương theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

 

Người đứng đầu tổ chức tín dụng

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Cuối năm rất nhiều công việc mà doanh nghiệp cần phải thực hiện như: việc quyết toán thuế cuối năm, làm báo cáo tài chính cuối năm, dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp...tất cả đều được KẾ TOÁN MINH VIỆT cung cấp từ A - Z. Quý doanh nghiệp chỉ cần liên hệ chúng tôi qua Hotline: 0972 868 960 được tư vấn.

34.204.168.209

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn