KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu số: 05 - LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu số: 05 - LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Bạn muốn làm quyết toán một sản phẩm hay một công việc nào đó đã hoàn thành để lấy tiền công, tiền lương của mình cần có xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của mình để làm căn cứ đối chiếu, xác nhận của người quản lý của mình.

Nếu doanh nghiệp bạn đang làm theo thông tư 200/BTC thì bạn cần sử dụng mẫu số 05-LĐTL mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành dưới đây nhé:

Đơn vị:……………

Mẫu số: 05 - LĐTL

Bộ phận:………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

 

    Ngày… tháng… năm…

 

 

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………...

Theo Hợp đồng số:…………..ngày……….tháng……….năm………………

 

STT

Tên sản phẩm (công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

B

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………

 

 

 

 

 

 

                   Ngày … tháng … năm …

Người giao việc

Người nhận việc

Người kiểm tra     chất lượng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 
Là doanh nghiệp , kế toán là người quản lý thu chi đầu ra đầu vào của công ty mình các bạn kế toán cần biết các cân đối thu chi để làm sao thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là ít nhất, đặc biết phải biết được : các khoản thu nhập được miễn thuế doanh nghiệp  còn nếu không doanh nghiệp có thể lựa chọn dịch vụ kế toán trọn gói của chứng tôi.
 
Chúc bạn thành công !
 

Link download: Mẫu số: 05 - LĐTL

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt