KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu số 06 - LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 2019

Mẫu số 06 - LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 2019

Ngay từ đầu kế toán đã phải dùng đến bảng chấm công làm thêm giờ khi thanh toán tiền lương, trả công cho nhân viên, người lao động các bạn cần sử dụng mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06 - LĐTL của bộ tài chính ban hành theo thông tư 200 để hợp thức hoá hệ thống kế toán.

 mẫu biên bản xác minh địa điểm kinh doanh

 tờ khai thuế môn bài mới nhất

Dưới đây là nguyên bản  Mẫu số 06 - LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 2019 mời bạn cùng tham khảo, sử dụng:


 

Đơn vị:...................

 

 

Mẫu số 06 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

                                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng..........năm...........

                                                                                                                                           Số:........................

 

 

Họ 

 

Hệ

Hệ số

phụ

 

Cộng 

 

Tiền

 

Mức lương

 

Làm thêm

ngày làm việc

 

Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật

 

Làm thêm ngày lễ, ngày tết

 

Làm thêm

buổi đêm

 

Tổng cộng

 

Số ngày

 nghỉ bù

Số tiền thực được

 

Người nhận

T

số

cấp

hệ

lương

T

tên

lương

chức vụ

số

tháng

Ngày

Giờ

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thanh toán

Số giờ

Thành tiền

tiền

Số giờ

Thành tiền

thanh toán

tiền

ký tên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):.....................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng.....năm.....)

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Năm 2019 các bạn đã biết được các khoản thu nhập được miễn thuế tndn chưa ? nếu bạn chưa biết có thể tham khảo tại đây :

>> Các khoản thu nhập được miễn thuế tndn năm 2019

>> cách xác định các khoản lỗ trên tờ khai thuế tndn

Chúc bạn thành công !

Link download: bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt