KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánThủ Tục hủy Hóa Đơn Giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử năm 2020

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ Điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử 2020

Bước 1: Doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. 
Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Bước 2: Phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);  
Bước 3: Phải lập biên bản hủy hóa đơn.
Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
Bước 4: Doanh nghiệp phải làm thông báo kết quả hủy hóa đơn 
Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy
+ Số lượng: 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế
+ Nơi gửi: cơ quan thuế quản lý trực tiếp
+ Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn Giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, gồm có:
+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.
+ Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.
+ Biên bản hủy hóa đơn;
Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 
 
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt