công ty kế toán minh việt

Kế toán hạch toán bán buôn hàng hóa theo thông tư 133 và thông tư 200 cần nắm được những nội dung gì, cách hạch toán ra sao? Trong bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn đọc cách hạch toán bán buôn hàng hóa mới nhất

Cơ bản về bán buôn hàng hóa ?

Bán buôn hàng hóa được hiểu là hình thức bán hàng theo lô hoặc bán với số lượng lớn, thực chất người mua hàng hóa là những nhà cung cấp trung gian, hàng hóa sau khi bán buôn chưa đến tay người tiêu dùng trực tiếp.

hạch toán bán buôn hàng hóa

Hình thức bán buôn hàng hóa phổ biên.

*Bán buôn hàng hóa qua kho

Có 2 trường hợp đó là:

Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo phương thức này, bên mua cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thương mại để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá được xác định là tiêu thụ.

Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hóa, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy định trong hợp đồng. Hàng hóa chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại. Chỉ khi nào được bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng chuyển giao mới được coi là tiêu thụ, người bán mất quyền sở hữu về số hàng đã giao.

*Bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng (bán buôn không qua kho).

Có 2 trường hợp đó là:

Bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán: Theo hình thức này doanh nghiệp thương mại là bên bán hàng trực tiếp cho bên mua.

Bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho theo hình thức chuyển hàng không tham gia thanh toán: Theo hình thức này doanh nghiệp thương mại đứng ra làm trung gian môi giới giữa Bên bán và Bên mua để hưởng hoa hồng (do bên bán hoặc bên mua trả). Còn bên mua sẽ chịu trách nhiệm nhận hàng và thanh toán cho bên bán. Khi được bên bán hoặc bên mua chấp nhận thanh toán tiền hoa hồng, doanh nghiệp thương mại phải lập Hóa đơn GTGT (hay Hóa đơn bán hàng) phản ánh số hoa hồng môi giới được hưởng.

Hướng dẫn hạch toán bán buôn hàng hóa theo thông tư 133 và thông tư 200

1. Kế toán bán buôn hàng hóa đối với hình thức bán buôn qua kho.

1.1. Kế toán bán buôn hàng hóa đối với hình thức bán buôn qua kho theo cách giao hàng trực tiếp:

Bên bán xuất kho hàng hoá giao cho Bên mua. Đại diện Bên mua đã chấp nhận mua hàng và đã ký nhận đủ hàng hoá:

+ Hạch toán ghi nhận doanh thu bán hàng:

Nợ TK 111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của hàng bán

Có TK 511: Doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).

+ Hạch toán trị giá thực tế của hàng xuất bán:

Nợ TK 632: Trị giá thực tế của hàng xuất kho bán.

Có TK 156: Trị giá thực tế của hàng xuất kho bán.

Lưu ý: Nếu xuất kho bao bì bán kèm theo hàng hoá tính giá riêng thì hạch toán:

Nợ TK 138 (1388): Trị giá bao bì tính riêng

Có TK 153: Trị giá bao bì theo giá xuất kho.

1.2. Kế toán bán buôn hàng hóa đối với hình thức bán buôn qua kho theo cách chuyển hàng:

– Hạch toán khi xuất kho hàng hóa.

Khi xuất kho hàng hóa chuyển đến cho Bên mua, căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phản ánh trị giá hàng hóa xuất kho chuyển đi bán như sau:

Nợ TK 157 – Hàng gửi bán: Trị giá thực tế của hàng xuất kho chuyển đi bán

Có TK 156 – Hàng hóa: Trị giá thực tế của hàng xuất kho chuyển đi bán.

Nếu hàng bán có bao bì đi kèm, tính giá riêng, khi xuất kho bao bì chuyển đến cho Bên mua, hạch toán:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388):Trị giá bao bì đã xuất kho phải thu

Có TK 153 – Công cụ,dụng cụ: Trị giá bao bì đã xuất kho phải thu.

– Hạch toán khi hàng hóa được xác nhận là tiêu thụ:

Khi hàng hoá được xác nhận là tiêu thụ (bên mua đã nhận hàng, đã chấp nhận thanh toán hoặc đã thanh toán), căn cứ vào Hoá đơn GTGT hay Hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, tiến hành hạch toán các bút toán sau:

Hạch toán doanh thu bán hàng:

Nợ TK 111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của hàng xác nhận tiêu thụ

Có TK 5111: Tổng hàng hóa tiêu thụ (giá bán chưa có thuế GTGT)

Có TK 33311: Thuế GTGT (nếu có) của hàng tiêu thụ.

Hạch toán trị giá vốn thực tế của hàng chuyển đi bán đã được khách hàng chấp nhận tiêu thụ:

Nợ TK 632: Trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ

Có TK 157: Trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ

– Hạch toán khi người mua thanh toán tiền hàng:

Nợ TK 111, 112,…: Tổng số tiền hàng đã thu

Có TK 131: Tổng số tiền hàng đã thu

– Hạch toán đối với giá trị bao bì kèm theo hàng hoá, nếu người mua đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán:

Nợ TK 111, 112, 131…: Số tiền bao bì đi kèm người mua đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán

Có TK 138 (1388): Số tiền bao bì đi kèm người mua đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

2. Kế toán bán buôn hàng hóa đối với hình thức bán buôn vận chuyển thẳng (không qua kho).

2.1. Kế toán bán buôn hàng hóa đối với hình thức bán buôn vận chuyển thẳng (không qua kho) theo cách có tham gia thanh toán.

– Hạch toán khi MUA HÀNG sau đó CHUYỂN THẲNG giao cho BÊN MUA.

Doanh nghiệp thương mại (bán buôn) khi mua hàng của Nhà cung cấp hàng hóa để bán, không nhập kho mà chuyển thẳng đến cho Bên mua. Doanh nghiệp thương mại căn cứ vào Hóa đơn GTGT (hoặc Hóa đơn bán hàng) do Nhà cung cấp hàng hóa chuyển giao, để ghi nhận tổng giá thanh toán của hàng mua chuyển đi như sau:

Nợ TK 157: Trị giá thực tế của hàng mua chuyển bán thẳng (chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 (1331): Thuế GTGT đầu vào của hàng mua

Có TK 111, 112, 331 (chi tiết Nhà cung cấp): Tổng giá thanh toán của hàng mua chuyển bán thẳng.

– Hạch toán khi hàng bán buôn chuyển thẳng được chấp nhận mua.

Khi bên mua kiểm nhận hàng hóa và chấp nhận mua, Doanh nghiệp thương mại phải lập Hóa đơn GTGT (hoặc Hóa đơn bán hàng) về lượng hàng chuyển bán. Căn cứ vào hóa đơn và các chứng từ liên quan khác, để hạch toán kế toán:

Hạch toán doanh thu bán hàng:

Nợ TK 111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của hàng chuyển đi được chấp nhận mua

Có TK 5111: Doanh thu (chưa thuế GTGT) của hàng chấp nhận mua

Có TK 33311: Thuế GTGT hàng chấp nhận mua

Hạch toán trị giá mua thực tế của số hàng đã được chấp nhận mua:

Nợ TK 632: Trị giá mua thực tế của số hàng chuyển đi đã được chấp nhận.

Có TK 157: Trị giá mua thực tế của số hàng chuyển đi đã được chấp nhận.

2.2. Kế toán bán buôn hàng hóa đối với hình thức bán buôn vận chuyển thẳng (không qua kho) theo cách không tham gia thanh toán.

Theo hình thức này, Doanh nghiệp thương mại (bán buôn) chỉ phản ánh hoa hồng được hưởng và các chi phí liên quan đến môi giới bán hàng.

Hạch toán Khi được bên bán hoặc bên mua chấp nhận thanh toán tiền hoa hồng.

Căn cứ vào hoa hồng được hưởng, Doanh nghiệp thương mại phải lập Hóa đơn phản ánh số hoa hồng môi giới được hưởng. Và căn cứ vào hóa đơn hạch toán:

Nợ TK 111, 112, 131…: Tổng số tiền hoa hồng được thanh toán

Có TK 511 (5113): Hoa hồng môi giới được hưởng (không gồm thuế GTGT)

Có TK 333 (33311): Thuế GTGT của hoa hồng môi giới phải nộp.

Hạch toán khi có phát sinh các chi phí liên quan đến môi giới sẽ được kế toán vào giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632: Chi phí môi giới phát sinh

Nợ TK 133 (1331): Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331, 334, 338…: Tổng số tiền đã thanh toán.

3.231.212.98

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn