KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu Tờ Khai Lệ Phí Môn Bài Theo Nghị Định 139

Tải Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP mới nhất năm 2018 và năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm.........

 

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: .........................................................................................................

[05] Mã số thuế: ....................................................................................................................

[06] Địa chỉ: ..........................................................................................................................

[07] Quận/huyện:................................................... [08] Tỉnh/Thành phố: ...........................

[09] Điện thoại:.......................... [10] Fax: ...................................  [11] Email: ...................

[12] Đại lý thuế (nếu có): ....................................................................................................

[13] Mã số thuế: ....................................................................................................................

[14] Địa chỉ: ..........................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ...................................... [16] Tỉnh/Thành phố: ........................................

[17] Điện thoại: .....................................  [18] Fax: ...............  [19] Email: ...........................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ....................... ngày ..............................................................

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

...............................................................

..............................................................

[22]

 

 

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

..............................................................

.............................................................

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

..........., ngày.......tháng......năm...........
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Xem thêm bài: Mức đóng thuế môn bài năm 2019

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt