công ty kế toán minh việt

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không - Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính như thế nào - Hồ sơ khai bổ sung khi nộp lại báo cáo tài chính

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không.

Nếu doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót thì khi nộp lại báo cáo tài chính năm có những trường hợp xảy ra sau:

– Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt khi nộp lại báo cáo tài chính.

– Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế TNDN đã nộp thừa.

– Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế nộp thiếu, tiền chậm nộp báo cáo tài chính.

nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không

Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính như thế nào

Bạn phải thực hiện đúng theo các bước thì mới không mất thời gian và làm sai nhé!

Theo hướng dẫn của các công văn. (Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) :

+ Công văn số 51140/CT-HTr ngày 5/8/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai bổ sung hồ sơ thuế

+ Công văn số 18357/CT-HTr ngày 11/4/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế. Thì việc điều chỉnh sai sót của BCTC được chia ra làm hai trường hợp như sau:

++ Báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp.

Thì đơn vị làm hồ sơ khai bổ sung (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC). Bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC). Kèm theo Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.

++ Báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp.

Thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế. Không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Vậy là, Nếu công ty bạn phát hiện ra báo cáo tài chính của các năm trước bị sai sót. Thì thực hiện làm lại báo cáo tài chính cho thành đúng và thực hiện nộp lại báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế. Trường hợp, sai sót đó làm ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí => ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp. Thì phải kê khai điều chỉnh bổ sung cả tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN) nữa

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính sai

1. Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính

Thường thì những công văn này sẽ có mẫu nhất định và người sử dụng phải thực hiện đúng. Dưới đây là một số mẫu để bạn có thể tham khảo

1.1. Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính:

Công ty ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 01/2016/CV-ABC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Giải trình thay thế BCTC năm 201..

TPHCM, ngày … tháng … năm 2017

  BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

                 Kính gửi: Chi cục thuế ………..

Đơn vị: Công ty …..
Địa chỉ: …….( Ghi rõ )
MST: ……….

1.2. Nội dung: Dưới đây là một mẫu ví dụ có thể tham khảo

1.2.1. Ví dụ 1

“Trong quá trình làm việc, khi kết chuyển số dư cuối năm 2016 sang đầu năm 2017. Công ty đã phát hiện ra sai sót giữa số liệu hàng tồn kho trên sổ sách không khớp với số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính trong năm 2016. Vì vậy  Công ty  đã xem lại số liệu năm 2016 để rà soát, kiểm tra lại từ đầu. Thì phát hiện ra những sai sót cụ thể như sau:

1.2.2. Ví dụ 2

Do kế toán nhầm lẫn nên đã nhập số dư tồn kho đầu kỳ trên báo cáo tài chính đã nộp là: ……….đồng. Không khớp với số dư đầu kỳ trên bảng nhập xuất tồn của sổ sách. Trên sổ sách số dư đầu kỳ là: ………….đồng. Cụ thể là sai trị giá hàng tồn kho của mặt hàng Điện thoại SAMSUNG J5. (số dư cuối năm 2016 của Điện thoại SAMSUNG J5 chuyển sang là ………….Nhưng phần mềm đã nhảy sai số thành …………đồng). Làm ảnh hưởng tới giá vốn của mặt hàng Điện thoại SAMSUNG J5 nói riêng và trị giá vốn hàng bán ra trong năm 2016 nói chung

1.2.3. Ví dụ 3

Do hạch toán sai tài khoản mua Chuột không dây Genius Traveler 6000Z. Kế toán đã hạch toán vào tài khoản 156 – hàng hoá. Nay điều chỉnh vào tài khoản 6427 – chi phí dịch vụ mua ngoài, làm cho trị giá hàng tồn kho trong kỳ giảm ……….đồng và tổng chi phí dịch vụ mua ngoài tăng thêm 400.000 đồng.

      Trên đây là biên bản giải trình của Công ty …   về việc thay thế báo cáo tài chính”

                                                                                                                                                                                            Giám đốc

( Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ khai bổ sung khi nộp lại báo cáo tài chính.

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 5, Điểm b quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“b) Hồ sơ khai bổ sung

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp khi làm báo cáo tài chính sai phải nộp lại và khi nộp lại báo cáo tài chính sai doanh nghiệp cần có những tài liệu sau:

– Báo cáo tài chính đúng của năm phát hiện sai sót.

– Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp hoặc nộp thừa. Doanh nghiệp làm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN theo số liệu đúng nộp kèm theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không phải làm bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS nộp lại kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.

– Tài liệu giải thích kèm theo đối với số liệu có sai sót của doanh nghiệp.

Nếu quý doanh nghiệp chưa kịp làm báo cáo tài chính thì tham khảo ngay: Dịch vụ làm báo cáo tài chính

34.204.179.0

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn