KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCác lỗi xử phạt do làm sai quy định về kế toán mới nhất 2020

Bài viết dưới đây chia sẻ những lỗi xử phạt do làm sai quy định của kế toán mới nhất năm 2020 về pháp luật, chứng từ, sổ sách, tài khoản,….

Từ ngày 1/5/2018 đến nay (năm 2019) để biết được các trường hợp làm sai quy định kế toán và các mức xử phạt do làm sai quy định về kế toán chúng ta căn cứ vào Nghị định 41/2018/NĐ-CP. Nghị định này được ban hành ngày 12/3/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 5/2018.

Nội dung xử phạt

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP, chúng ta có các trường hợp và phức phạt tương ứng do làm sai quy định về kế toán mới nhất 2019 như sau:

Xử phạt do làm sai quy định chung về pháp luật kế toán.

Căn cứ vào Điều 7, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán” ta có các trường hợp làm sai quy định về kế toán đối với quy định chung về pháp luật kế toán.và bị , tương ứng như sau:

Trường hợp bị phạt tiền:

 • Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán;
 • Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán;
 • Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán;
 • Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.

 =>Bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

=>Bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

lỗi xử phạt do làm sai quy định về kế toán

Lỗi sai về chứng từ kế toán.

Căn cứ vào Điều 8, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán“ ta có các trường hợp làm sai quy định về chứng từ kế toán và bị tương ứng sau:

Trường hợp bị phạt tiền:

 • Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
 • Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;
 • Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
 • Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;
 • Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

 =>Bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Trường hợp bị phạt tiền:

 • Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;
 • Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;
 • Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;
 • Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;
 • Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;
 • Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;
 • Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.

=>Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trường hợp bị phạt tiền:

 • Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

 =>Bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Ngoài việc phải nộp phạt do làm sai quy định về kế toán đối với chứng từ kế toán trên. Còn phải khắc phục hậu quả do việc làm sai quy định về kế toán đó.

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 8, Nghị định 41/2018/NĐ-CPC thì phải khắc phục sai sót như sau:

 • Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành vi vi phạm: “Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định”.
 • Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với với hành vi vi phạm: “Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.
 • Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với với hành vi vi phạm: “Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh”.
 • Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với với hành vi vi phạm: “Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh”.

Lỗi sai do làm sai quy định về sổ kế toán.

Căn cứ vào Điều 9, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán“ ta có các trường hợp làm sai quy định về kế toán đối với sổ kế toán và bị tương ứng như sau:

 Trường hợp bị phạt tiền:

 • Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy;
 • Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
 • Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);
 • Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

 =>Bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Trường hợp bị phạt tiền:

 • Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;
 • Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định;
 • Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.

 =>Bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Trường hợp bị phạt tiền:

 • Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;
 • Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
 • Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;
 • Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán.

=>Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trường hợp bị phạt tiền:

 • Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán;
 • Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

 =>Bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 9, Nghị định 41/2018/NĐ-CPC khi làm sai sổ sách thì phải khắc phục sai sót như sau:

 • Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán đối với hành vi vi phạm: “Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định”.
 • Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán đối với hành vi vi phạm: “Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán”.
 • Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề đối với hành vi vi phạm: “Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ”.
 • Buộc khôi phục lại sổ kế toán đối với các vi phạm quy định: “Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán”.
 • Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị đối với hành vi vi phạm: “Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Lỗi sai do làm sai quy định về tài khoản kế toán.

Căn cứ vào Điều 10, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán“ ta có các trường hợp làm sai quy định bao gồm:

 Trường hợp bị phạt tiền:

 • Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
 • Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.

 =>Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 • Phạt tiền đối với hành vi không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận.

 =>Bị phạt từ 10.000.000

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt