KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách sử dụng câu lệnh IF-THEN-ELSE trong excel

Cách sử dụng câu lệnh IF-THEN-ELSE trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng câu lệnh IF-THEN-ELSE của Excel (trong VBA) với cú pháp và các ví dụ.
Câu lệnh Microsoft Excel IF-THEN-ELSE chỉ có thể được sử dụng trong mã VBA. Nó thực thi một bộ mã nếu một điều kiện được chỉ định đánh giá là TRUE hoặc một bộ mã khác nếu nó đánh giá thành FALSE.
 
Câu lệnh IF-THEN-ELSE là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm logic . Nó có thể được sử dụng như một hàm VBA (VBA) trong Excel. Là một hàm VBA, bạn có thể sử dụng hàm này trong mã macro được nhập thông qua Trình soạn thảo Microsoft Visual Basic.
 
Vui lòng đọc trang chức năng IF (WS) của chúng tôi nếu bạn đang tìm kiếm phiên bản bảng tính của câu lệnh IF vì nó có một cú pháp rất khác.
 
Cú pháp cho câu lệnh IF-THEN-ELSE trong Microsoft Excel là:
 
If condition_1 Then
   result_1
 
ElseIf condition_2 Then
  result_2
 
...
 
ElseIf condition_n Then
   result_n
 
Else
   result_else
 
End If
Tham số hoặc đối số
condition_1, condition_2, ... condition_n
Các điều kiện sẽ được đánh giá theo thứ tự được liệt kê. Khi điều kiện được tìm thấy là đúng, mã tương ứng sẽ được thực thi. Không có điều kiện nào khác sẽ được đánh giá.
kết quả_1, kết quả_2, ... kết quả
Mã được thực hiện khi điều kiện được tìm thấy là đúng.
Trả lại
Câu lệnh IF-THEN-ELSE đánh giá các điều kiện theo thứ tự được liệt kê. Nó sẽ thực thi mã tương ứng khi điều kiện được tìm thấy là đúng. 
Nếu không có điều kiện nào được đáp ứng, thì phần Khác của câu lệnh IF-THEN-ELSE sẽ được thực thi.
 
chú thích
Các mệnh đề ElseIf và Else là tùy chọn.
Áp dụng đối với
Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
Loại chức năng
Hàm VBA (VBA)
Ví dụ (như chức năng VBA)
Câu lệnh IF-THEN-ELSE chỉ có thể được sử dụng trong mã VBA trong Microsoft Excel.
 
Hãy xem một số ví dụ về hàm IF-THEN-ELSE của Excel và khám phá cách sử dụng câu lệnh IF-THEN-ELSE trong mã Excel VBA:
 
Đầu tiên, hãy xem một ví dụ đơn giản.
 
If LRegion ="N" Then
   LRegionName = "North"
End If
Tiếp theo, hãy xem một ví dụ sử dụng ElseIf .
 
If LRegion ="N" Then
   LRegionName = "North"
 
ElseIf LRegion = "S" Then
   LRegionName = "South"
 
ElseIf LRegion = "E" Then
   LRegionName = "East"
 
ElseIf LRegion = "W" Then
   LRegionName = "West"
 
End If
Cuối cùng, hãy xem một ví dụ sử dụng Khác .
 
If LRegion ="N" Then
   LRegionName = "North"
 
ElseIf LRegion = "S" Then
   LRegionName = "South"
 
ElseIf LRegion = "E" Then
   LRegionName = "East"
 
Else
   LRegionName = "West"
 
End If
 
Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt