công ty kế toán minh việt

Mẫu số B 02–DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

Tổng kết mỗi năm các kế toán phải tiến hành làm báo cáo tài chính, làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm vừa qua xem doanh nghiệp mình đã bị lỗ hay đang lãi, các cổ đông có thể xem chi tiết tình hình tài chính doanh nghiệp từ đó có kế hoặch định hướng phát triển năm tiếp theo cho phù hợp.

Đối với doanh nghiệp lớn thì làm theo thông tư 200/BTC doanh nghiệp vừa và nhỏ làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133/BTC...có chung mẫu  như dưới đây:

 mục tiêu nghề nghiệp kế toán

 mẫu biên bản đối trừ công nợ

Mẫu số B 02–DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

Link download: Mẫu số B 02–DN

34.204.179.0

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn