KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2024

Biên bản giao nhận hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo đó, bên bán chịu trách nhiệm chuyển giao hàng hóa đầy đủ theo thỏa thuận với bên mua.

Biên bản giao nhận hàng hóa, còn được biết đến là biên bản bàn giao hàng hóa, là văn bản chính thức xác nhận việc giao nhận hàng đã diễn ra đúng với thực tế. Nó chứng minh rằng bên bán đã thực hiện việc giao hàng cho bên mua và bên mua đã nhận được toàn bộ hàng hóa theo thỏa thuận hai bên.

Định nghĩa của biên bản giao nhận hàng hóa:

Biên bản giao nhận hàng hóa, còn được gọi là biên bản bàn giao hàng hóa, là một văn bản chính thức xác nhận rằng việc giao nhận hàng đã diễn ra đúng với thực tế. Nó chứng minh rằng bên bán đã thực hiện việc giao hàng cho bên mua và bên mua đã nhận được hàng hóa theo thỏa thuận giữa hai bên.

Đặc điểm của biên bản giao nhận hàng hóa:

Thời điểm lập biên bản: Biên bản cần được lập ngay sau khi việc giao nhận hàng hoá hoàn tất, không nên chờ đến khi lập hóa đơn hoặc kết thúc hợp đồng.

Kiểm tra và xác nhận: Khi bên giao hàng đã giao đủ số lượng hàng theo thỏa thuận, bên mua sẽ tiến hành kiểm tra và ký xác nhận trên biên bản.

Thông tin cần có trên biên bản: Biên bản cần chứa đủ thông tin của cả bên mua và bên bán, bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email, người đại diện và các thông tin liên quan đến hàng hóa như mã hàng, chủng loại, số lượng, đơn giá, ngày tháng giao nhận.

Phiếu kèm theo: Thông thường, biên bản giao nhận hàng hóa sẽ được đính kèm với phiếu xuất kho (tại bên giao hàng) hoặc phiếu nhập kho (tại bên nhận hàng).

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2024

CÔNG TY………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

  ……., ngày….tháng…..năm …….

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại …………………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng): …………………………………………………

– Địa chỉ  : …………………………………………….

– Điện thoại : ………………………

– Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………………..

BÊN B (Bên giao hàng): ………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ:  ……………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………

– Đại diện Ông/bà  ………………………………..  Chức vụ: …………………

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

           
           
           

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Nội dung cần có trong biên bản giao nhận hàng hóa

Hiện nay, mặc dù pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc xây dựng biên bản giao nhận hàng hóa, tuy nhiên, để hạn chế xảy ra tranh chấp, nội dung của biên bản giao nhận hàng hóa cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp bên bán:

Tên đơn vị, doanh nghiệp bán hàng.

2. Thông tin về thời gian giao nhận:

Ngày, tháng, năm thực hiện giao nhận hàng hóa.

3. Thông tin về bên giao hàng:

Đầy đủ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email, người đại diện, chức vụ.

4. Thông tin về bên nhận hàng:

Đầy đủ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email, người đại diện, chức vụ.

5. Thông tin liên quan đến hàng hóa:

Mã hàng, chủng loại, số lượng, đơn giá.

6. Xác nhận của các bên:

Chữ ký và đóng dấu xác nhận của cả hai bên.

7. Cách trình bày biên bản giao nhận hàng hóa:

Bên trái là tên công ty, bên phải là quốc hiệu hoặc tiêu ngữ.

Dưới tên công ty và quốc hiệu, tiêu ngữ, căn giữa dòng chữ: “BIÊN BẢN giao nhận HÀNG HÓA”.

Căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa và thỏa thuận đã ký.

Ngày, tháng, năm lập biên bản giao nhận hàng hóa.

8. Thông tin cá nhân của người giao hàng và người nhận hàng:

Tên, chức vụ của người giao hàng và người nhận hàng.

9. Thông tin chi tiết về hàng hóa được giao nhận:

Mô tả chi tiết về hàng hóa đã giao nhận.

10. Số bản lập:

Biên bản giao nhận hàng hóa cần được lập ít nhất thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để làm căn cứ chứng minh trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Download mẫu biên bản giao nhận hàng hóa file word: Tải tại đây

Tham khảo bài viết:

>>>  Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai

>>>  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt