KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2019

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2019

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa dùng để làm gì?

Bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa. Khi đó bên mua sẽ phải ký nhận biên bản giao nhận hàng hóa mà bên bán giao cho theo đúng thủ tục trong mua bán.

mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Xem mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Các bạn tham khảo mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2019 theo nội dung dưới đây.

Lưu ý: Điền chính xác các thông tin bên giao, bên nhận cũng như thông tin chi tiết của hàng hóa

 

CÔNG TY.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

                   ......., ngày….tháng…..năm .......            

  BIÊN BẢN GIAO NHẬN

-         Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................

-         Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm  Tại ……...…………………………………., Chúng tôi gồm:


BÊN A (Bên nhận hàng)        :  ………………………………………………………………
-    Địa chỉ  :           …………………………………………………………………….............
-    Điện thoại :       ………………………               Fax : …………………………….............
-    Đại diện Ông/bà:  ……………………………….. Chức vụ: ………………………...........

BÊN B (Bên giaohàng) :     .......................................................................................................
-    Địa chỉ  :           …………………………………………………………………….............
-    Điện thoại: ..............................            Fax : ...................................
-    Đại diện Ông/bà  ……………………………….. Chức vụ: ………………………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

             ĐẠI DIÊN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

              (Bên nhận hàng)                                                                    (Bên giao hàng)

 

Tải mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Download mẫu biên bản giao nhận hàng hóa file word: Tải tại đây

Tham khảo bài viết:

>>>  Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai

>>>  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt