công ty kế toán minh việt

Tải Mẫu 01/BK-HQ bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu ban hành kèm thông tư 112/2018/TT-BTC và hướng dẫn cách viết mẫu 01/BK-HQ

Ta có mẫu số 01/BK-HQ bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu:

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN………
CHI CỤC ……………….

Mu số 01/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số ………………..

Mã loại: ……….

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU

Ngày …….. tháng …….năm ....

 

         

(*) Thuế phải nộp ngân sách (Chuyên thu) □

Thuế nộp tài khoản tạm thu (tạm thu) □

Đơn vị: đồng

STT

Tờ khai

Số tiền

Trong đó

Số

Ngày

 

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

....

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………………….. 

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

 

Ghi chú:

(*) Trường hợp cần thiết, Bảng kê này có thể lập riêng cho thuế nộp ngân sách (thuế chuyên thu) và lập riêng Bảng kê cho thuế phải nộp tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan (thuế tạm thu) hoặc bổ sung các cột thông tin.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.


Hướng dẫn cách lập mẫu 01/BK-HQ bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU

(Mẫu số 01/BK-HQ)

mẫu 01/BK-HQ bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

1. Mục đích mẫu 01/BK-HQ

Bảng kê do công chức hải quan lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ tờ khai thuế chuyên thu, thuế tạm thu theo sắc thuế, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập: Tờ khai hải quan

3. Nội dung và phương pháp lập mẫu 01/BK-HQ :

Cột 1: STT

Cột 2: Ghi số tờ khai

Cột 3: Ghi ngày tờ khai

Cột 4: Ghi số tiền tổng số trên tờ khai

Cột 5, 6, 7, 8,...: Ghi số tiền chi tiết theo loại thuế trên tờ khai

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các tờ khai trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do công chức hải quan lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do công chức hải quan lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

 

 

54.237.183.249

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn