KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu số: B02-DNN Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 133/2016/TT-BTC

Mẫu số: B02-DNN Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 133/2016/TT-BTC

Bạn đang thắc mắc cách xây dựng và nên mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính như thế nào..mời bạn tham khảo chi tiết một mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được ban hành theo thông tư 133 mà chúng tôi đã nên hoàn chỉnh trong báo cáo tài chính.

 bảng chấm công năm 2019

 mức đóng thuế môn bài năm 2019

Công ty TNHH ABC

 

 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

 

Địa chỉ

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

Năm 2017

 

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.1

6.633.442.200

4.187.980078

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

VI.2

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)

10

 

6.633.442.200

4.187.980.078

4. Giá vốn hàng bán

11

VI.3

5.544.254.284

2.917.151.159

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)

20

 

1.089.187.916

1.270.828.919

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

VI.4

298.037

528.587

7. Chi phí tài chính

22

VI.5

10.544.486

0

- Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

10.544.486

0

8. Chi phí quản lý kinh doanh

24

VI.6

1.037.323.146

1.210.910.323

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)

30

 

41.618.321

60.447.183

10. Thu nhập khác

31

VI.7

0

0

11. Chi phí khác

32

VI.8

4.606.017

2.532

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

(4.606.017)

(2.532)

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

 

37.012.304

60.444.651

14. Chi phí thuế TNDN

51

VI.9

8.323.664

12.088.930

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)

60

 

28.688.640

48.355.721

 

Ngày ..... tháng ..... năm .........

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt