công ty kế toán minh việt

Phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ theo nội dung kinh tế, phạm vi hoạt động, chu kỳ kinh doanh trong loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

• Phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ theo nội dung kinh tế

Phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ theo nội dung kinh tế là việc căn cứ vào nội dung kinh tế cùa từng loại dịch đế chia thành hai loại dịch vụ:

- Các loại hình kinh doanh dịch vụ mang tính chất sàn xuâ't, thuộc loại hình này bao gổm: dịch vụ chế biến món ăn, dịch vụ may mặc... Đặc điểm chung của các dịch vụ này là có sản phẩm được thu hồi do đó phải tính được giá thành cùa sản phẩm và chi phí sàn xuất dở dang cuôì kì như các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

- Các loại hình dịch vụ phi sản xuất vật chất bao gổm các dịch vụ còn lại như dịch vu lữ hành, dịch vụ khách sạn, dịch vụ tư vân, dịch vụ y tê' dào tạo, dịch vụ chăm sóc sức khỏe... Đặc điếm chung của các loại dịch vụ này là không có sàn phẩm cụ thê; tuy nhiên trong các loại dịch vụ này củng có thế chia làm hai loại dịch vụ là:

+ Loại dịch vụ có thể tách biệt quá trình phục vụ với qua trình tiêu thụ như dịch vụ phòng, dịch vụ giặt là, dịch vụ ăn uổng trong các khách sạn... Với loại dịch vụ nay co the to chưc kế toán tách biệt chi phí phục vụ với chi phí bán hang;

+ Loại dịch vụ không thê tách biệt quá trình phục vụ quá trình tiêu thụ như dịch vụ bar, dịch vụ lữ hành, dịch vu tư vâh... Với loại dịch vụ này việc tổ chức kế toán chi phí phục vụ có sự kết hợp với chi phí bán hàng.

*Phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ theo phạm vi hoạt động

Theo tiêu thức phân loại này hoạt động kinh doanh dịch vụ được chia thành 2 loại là kinh doanh dịch vụ nội địa và kinh doanh dịch vụ quốc tế.

- Kinh doanh dịch vụ nội địa: là các hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ trong nước thuần túy như dịch vụ vận chuyến hành khách, vận chuyển hàng hóa nội địa, dịch vụ ăn uông, dịch vụ khách sạn.

- Kinh doanh dịch vụ quổc tế: là các hoạt động kinh doanh và cung câ'p dịch vụ phát sinh tại nước ngoài như dịch vụ lữ hành quốc tê' dịch vụ vận chuyên hàng hóa quốc tế.

Cách phân loại này giúp cho nhà quản trị đánh giá được mức độ hoạt động theo địa điểm kinh doanh, là cơ sở đê kế toán mở ra các tài khoản và các sổ chi tiết chi phí và tính giá thành của từng địa điểm, phục vụ cho việc lập bao cáo tài chính bộ phận của doanh nghiệp.

• Phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ theo chư kỳ kinh doanh

Theo tiêu thức phân loại này hoạt động kinh doanh dịch vụ được chia thanh 2 loại là hoạt động kinh doanh dịch vụ thực hiện trong một kỳ và hoạt động kinh doanh dịch vụ thục hiện trong nhiều kỳ.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ thực hiện trong một kỳ: là các hoạt động kinh doanh dịch vụ mà quy trình thực hiện và cung ứng dịch vụ liên quan đến một kỳ như: dịch vụ ăn liôhg, dịch vụ giặt là, dịch vụ du lịch lữ hành trong một kỳ.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ thực hiện trong nhiều kỳ: là các hoạt dộng kinh doanh dịch vụ mà quy trình thực hiện và cung ứng dịch vụ liên quan dến nhiẽu kỳ như: dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch lữ hành thực hiện trong nhiểu kỳ.

Theo tiêu thức phàn loại này giúp cho các doanh nghiệp dịch vụ xác định dược chi phí liên quan đến quy trình thực hiện và cung úng dịch vụ dược ghi nhận tương ứng với phần cóng việc đã hoàn thành

 

35.171.146.16

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn