KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánSo sánh Sự khác nhau giữa Tính thuế GTGT trực tiếp và thuế GTGT

So sánh Sự khác nhau giữa Tính thuế GTGT trực tiếp và thuế GTGT khấu trừ và cách hạch toán giữa 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng này

Phân biệt phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ và tính thuế GTGT trực tiếp

so sánh phương pháp tính thuế gtgt khấu trừ và tính thuế gtgt trực tiếp

Hiện tại có 2 phương pháp tính thuế GTGT chính đó là:

+ Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

+ Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Dưới đây là bảng so sánh phân biệt giữa 2 phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ và tính thuế GTGT trực tiếp

Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Đối tượng áp dụng:

 – Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục áp dụng theo phương pháp khấu trừ năm 2016, 2017.
– Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ năm 2016, 2017. Trường hợp không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

+ Đối với doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện PP khấu trừ. ( Trước 1/1/2014)
+ Còn doanh nghiệp mới thành lập không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (  Hộ  cá nhân kinh doanh)

 Hóa đơn sử dụng:

+ Hóa đơn GTGT mẫu 01GTKT

Hóa đơn bán hàng mẫu 02GTGT

Tính thuế GTGT

+ Thuế GTGT(VAT) phải nộp =  Thuế VAT đầu ra – thuế GTGT đầu vào

VAT = DN * tỷ lệ %

Thuế Suất

            Không chịu thuế

            Chịu thuế 0%

            Chịu thuế 5%

            Chịu thuế 10%

 

 

 

+ Về việc phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu :5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%

+ Hoạt động kinh doanh khác 2%

( Chi tiết ngành nghế áp dụng tỉ lệ % ở trên các bạn vào phụ lục thông tư 119)

Khai thuế GTGT

Mẫu 01/GTKT  

 

Mẫu 04/GTGT

Hạch toán thuế

Thuế đầu vào được hạch toán vào Nợ 133

Thuế đầu ra được hạch toán vào Có 33311

Vat phải nộp = Có 33311- Nợ 1331

Bút toán đối trừ thuế

Nợ TK 3331

            Có TK 1331

       Thuế đầu vào được hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá tài sản (không có tK 133)

       Thuế đầu ra được hạch toán giảm doanh thu:

 Nợ 511

   Có 33311

       Vat phải nộp = Có 33311

 

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn cụ thể ví dụ về cách hạch toán của phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ và tính thuế GTGT trực tiếp như sau:

Ví Dụ:

Công ty TNHH Thiết bị điện Minh Lộc mua 10 bộ máy tính giá chưa thuế là 8.000.000đ/ bộ, VAT 10% đã trả bằng tiền gừi NH

Công ty TNHH Thiết bị điện Minh Lộc bán 10 bộ máy tính trên cho Công ty CP nội thất Vinad  đơn giá chưa thuế là 9.000.000đ/bộ, thuế VAT là 10% chưa thu tiền

+ Hạch toán theo phương pháp trực tiếp

       Đầu vào: Thuế GTGT được cộng vào giá gốc của hàng hóa

               Nợ TK 156: 88.000.000

                    Có TK 112: 88.000.000

        Đầu ra

         Bút toán 1: Giá vốn hàng bán

               Nợ TK 632: 88.000.000

                      Có TK 156: 88.000.000

         Bút toán 2: Phản ánh doanh thu

               Nợ TK 131: 99.000.000

                      Có TK 511: 99.000.000

        Tính thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X tỷ lệ %

                 = 99.000.000 x 1% = 990.000

           Công ty kinh doanh máy tính nên tỷ lệ tính thuế là 1%

        Hạch toán

          Nợ TK 511: 990.000

               Có TK 3331: 990.000

       Tính thuế TNDN

           Kết chuyển Doanh thu sang 911

               Nợ TK 511: = 99.000.000 - 990.000 = 98.010.000

                      Có TK 911: 98.010.000

          Kết chuyển giá vốn

                 Nợ TK 911: 88.000.000

                       Có TK 632: 88.000.000

            Lợi nhuận trước thuế = 98.010.000 - 88.000.000 = 10.010.000

           Thuế TNDN phải nộp = 10.010.000 x 20% = 2.002.000

 

+ Hạch toán theo phương pháp khấu trừ

       Đầu vào:

               Nợ TK 156: 80.000.000

               Nợ TK 1331: 8.000.000

                    Có TK 111: 88.000.000

        Đầu ra

         Bút toán 1: Giá vốn hàng bán

               Nợ TK 632: 80.000.000

                      Có TK 156: 80.000.000

         Bút toán 2: Hạch toán doanh thu

                Nợ TK 131: 99.000.000

                      Có TK 511: 90.000.00

                      Có TK 3331: 9.000.000

 

        Tính thuế GTGT phải nộp = Thuế VAT đầu ra - Thuế VAT đầu vào

                 = 9.000.000 - 8.000.000 = 1.000.000

       Hạch toán đối trừ thuế

                      Nợ TK 3331: 8.000.000

                Có TK 1331: 8.000.000

      

       Tính thuế TNDN

           Kết chuyển Doanh thu sang 911

               Nợ TK 511: = 90.000.000

                      Có TK 911: 90.000.000

          Kết chuyển giá vốn

                 Nợ TK 911: 80.000.000

                       Có TK 632: 80.000.000

            Lợi nhuận trước thuế = 90.000.000 - 80.000.000 = 10.000.000

           Thuế TNDN phải nộp = 10.000.000 x 20% = 2.000.000

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt