KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách sử dụng hàm OR trong excel

Cách sử dụng hàm OR trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel OR với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Microsoft Excel OR trả về TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào là TRUE. Nếu không, nó sẽ trả về FALSE.
Hàm OR là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm logic . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm OR có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
Vui lòng đọc trang OR chức năng (VBA) của chúng tôi nếu bạn đang tìm phiên bản VBA của hàm OR vì nó có một cú pháp rất khác.
Cú pháp cho hàm OR trong Microsoft Excel là:
OR( condition1, [condition2, ... condition_n] )
Tham số hoặc đối số
điều kiện1
Điều kiện để kiểm tra có thể là TRUE hoặc FALSE.
condition2, ... condition_n
Không bắt buộc. Điều kiện để kiểm tra có thể là TRUE hoặc FALSE. Có thể có tối đa 30 điều kiện.
Trả lại
Hàm OR trả về TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào là TRUE
Hàm OR trả về FALSE nếu tất cả các điều kiện là FALSE.
Áp dụng đối với
Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
Loại chức năng
Hàm bảng tính (WS)
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm Excel OR và tìm hiểu cách sử dụng hàm OR làm hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ OR sau sẽ trả về:
=OR(A1<10, A1=40)
Result: FALSE
=OR(A1=30, A2="Microsoft")
Result: TRUE
=OR(A1>=5, A1=20, A2="techonthenet.com")
Result: TRUE
Các câu hỏi thường gặp
 
Câu hỏi: Trong Microsoft Excel, tôi đang cố gắng sử dụng hàm If để trả về 0 nếu ô A1 là <150.000 hoặc> 250.000. Nếu không, nó sẽ trả về A1.
 
Trả lời: Bạn có thể sử dụng hàm OR để thực hiện một điều kiện OR trong hàm If như sau:
 
=IF(OR(A1<150000,A1>250000),0,A1)
Trong ví dụ này, công thức sẽ trả về 0 nếu ô A1 nhỏ hơn 150.000 hoặc lớn hơn 250.000. Nếu không, nó sẽ trả về giá trị trong ô A1.
 
Câu hỏi: Tôi đã xem xét các phần IF, AND và OR trong Excel của bạn và thấy điều này rất hữu ích, tuy nhiên tôi không thể tìm đúng cách để viết một công thức để diễn tả nếu C2 là 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 và F2 là F và F3 là D, F, B, L, R, C sau đó đưa ra giá trị 1 nếu không thì 0. Tôi đã thử nhiều công thức nhưng không thể làm đúng, có thể bạn giúp đỡ xin vui lòng?
 
Trả lời: Bạn có thể viết câu lệnh IF sử dụng hàm AND và hàm OR như sau:
 
=IF(AND(C2>=1,C2<=9, F2="F",OR(F3="D",F3="F",F3="B",F3="L",F3="R",F3="C")),1,0)
 
Câu hỏi: Tôi có vấn đề về chức năng làm tổ HOẶC:
 
Công thức không hoạt động của tôi là:
 
=IF(C9=1,K9/J7,IF(C9=2,K9/J7,IF(C9=3,K9/L7,IF(C9=4,0,K9/N7))))
Trong ô C9, tôi có thể có đầu vào là 1, 2, 3, 4 hoặc 0. Vấn đề là cách viết "hoặc" điều kiện khi có "4 hoặc 0" trong Cột C. Nếu "4 hoặc 0 "điều kiện tồn tại trong cột CI muốn cột K chia cho cột N và câu trả lời được đặt trong cột M và hàng liên kết
 
Trả lời: Bạn có thể sử dụng hàm OR trong hàm IF của bạn để kiểm tra C9 = 4 HOẶC C9 = 0 như sau:
 
=IF(C9=1,K9/J7,IF(C9=2,K9/J7,IF(C9=3,K9/L7,IF(OR(C9=4,C9=0),K9/N7))))
Công thức này sẽ trả về K9 / N7 nếu ô C9 là 4 hoặc 0.

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt