KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu của bộ công thương

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu của bộ công thương

 

Phụ lục V

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

 

TÊN THƯƠNG NHÂN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……

V/v báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất/ chuyển khẩu

      ..., ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Thương nhân) xin báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất/ kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa như sau:

Tên hàng

Mã số HS

Giấy phép do Bộ Công Thương cấp
(Số … )

Số lượng hàng đã tạm nhập/ đã đưa vào cảng Việt Nam

Số lượng hàng đã tái xuất/ đã đưa ra khỏi Việt Nam

Số lượng còn chưa tái xuất, hiện đang lưu giữ tại kho/bãi/cảng
(nếu có)

 

Lượng
(chiếc/ tấn)

Trị giá
(USD)

Lượng
(chiếc/ tấn)

Trị giá
(USD)

CK
tạm nhập

Lượng
(chiếc/ tấn)

Trị giá
(USD)

CK
tái xuất

Lượng
(chiếc/ tấn)

Trị giá
(USD)

 
 

Đề nghị kê khai cụ thể tên hàng

Kê khai cụ thể mã số HS 08 số của hàng hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thương nhân) cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai (Thương nhân) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

Để đảm bảo tốt bộ máy kế toán cho doanh nghiệp các bạn có thể lựa chọn một số dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho doanh nghiệp của mình như:

dịch vụ hoá đơn điện tử

+ dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

+ dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt