công ty kế toán minh việt

Mẫu quyết định thanh lý xe oto, tài sản cố định khác

Doanh nghiệp, công ty bạn cần thanh lý một số tài sản cố định tscđ ví dụ: oto, xe máy, máy móc...dưới đây là mẫu quyết định thanh lý xe oto, tài sản cố định khác có hướng dẫn ghi chi tiết, đầy đủ bạn tham khảo.

Thanh lý tscđ có nghĩa là biến tài sản cố định thành tài sản lưu động, cụ thể là tiền mặt. Do đó, một chủ sở hữu bán doanh nghiệp của mình để lấy tiền làm mối quan tâm đang thanh lý về mặt kỹ thuật, nhưng theo cách nói thông thường, thuật ngữ này chỉ được áp dụng cho trường hợp đóng cửa một doanh nghiệp và tất cả tài sản của nó được bán. 

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 09MV/QĐ-TLTS

 

            Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý tài sản cố định

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã quyết định thanh lý xe ô tô, xe máy như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

1. Tên: TSCĐ XE Ô TÔ 7 CHỖ

Nhãn hiệu : HONDA

Nước sản xuất: VIỆT NAM

Năm sản xuất:  2010

2. Tên: TSCĐ XE MÁY

Nhãn hiệu : HONDA

Nước sản xuất: VIỆT NAM

Năm sản xuất: 2010

Điều 2. Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

-

-

 

Giám đốc

 

 

Lê Thị Minh

 

Link download: Mẫu thanh lý xe oto 

 

18.212.83.37

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn