công ty kế toán minh việt

Hoá đơn điện tử cũng giống như hoá đơn giấy vẫn có lúc sai sót như: số tiền, số sản phẩm, dịch vụ, giá thành...lúc này bạn cần làm mẫu thông báo huỷ hoá đơn điện tử do sai sót..như bình thường nội dung thông tin gần như tương tự với hoá đơn giấy thường ngày bạn dùng.

 

Dưới đây KẾ TOÁN MINH VIỆT hướng dẫn các bạn làm thông báo huỷ hoá đơn điện tử do sai sót khi in ấn, gửi trả cho khách hàng.

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT

Mu s

Ký hiệu hóa đơn đin tử

Số hóa đơn đin tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUhoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

 

Link download: thông báo huỷ hoá đơn điện tử

35.153.73.72

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn