KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánTải thông tư 112/2018/TT-BTC và những điểm mới

Tải thông tư 112/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và điểm mới của thông tư 112/2018/TT-BTC download ngay

tải thông tư 112/2018/TT-BTC

Những điểm mới của thông tư 112/2018/TT-BTC như sau:

I/ Lập, ký và lưu giữ chứng từ kế toán

Theo Điều 19 được sửa đổi, bổ sung của thông tư 112/2018/TT-BTC như sau:

1. Mọi phát sinh liên quan đến việc ghi sổ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 01 lần cho một nghiệp vụ phát sinh.
2. Chứng từ kế toán phải lập theo nội dung quy định trên mẫu cho từng loại nghiệp vụ, phải bảo đảm đủ nội dung và bảo đảm tính pháp lý đối với từng loại chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (sau đây gọi tắt là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ).
3. Ghi chép trên chứng từ kế toán
a) Việc ghi chép trên chứng từ phải đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, chính xác theo quy định tại Điều 18 của Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ;
b) Chữ viết trên chứng từ phải liên tục, không ngắt quãng, không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút bi hoặc bút mực; không viết bằng mực đỏ, bằng bút chì;
c) Số tiền viết bằng chữ phải đúng với số tiền viết bằng số. Chữ đầu tiên phải viết in hoa, những chữ còn lại không được viết bằng chữ in hoa; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn; chỗ trống phải gạch chéo để không thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai.
4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau.
5. Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 của Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.
6. Ký chứng từ kế toán
 
II/ Hàng loạt các tài khoản kế toán bị sửa đổi theo thông tư 112/2018/TT-BTC
Bao gồm tài khoản 
Tài khoản 111- Tiền mặt
Tài khoản 113- Tiền đang chuyển, tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước
Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu
Tài khoản 132 - Phải thu phí, lệ phí
Tài khoản 138 - Phải thu khác
Tài khoản 332 - Thanh toán ngân sách nhà nước về tiền phí, lệ phí
Tài khoản 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác đã thu
Tài khoản 337- Các khoản thuế tạm thu
Tài khoản 338- Phải trả khác
Tài khoản 343- Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán
Tài khoản 344- Thanh toán vãng lai với cơ quan tài chính
Tài khoản 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ
Tài khoản 351 - Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán
Tài khoản 712 - Thu phí, lệ phí
Tải thông tư 112/2018/TT-BTC : Tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt