công ty kế toán minh việt

Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân không quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC

Lợi nhuận sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN thì các cổ đông sẽ được chia phần lợi nhuận riêng và câu hỏi đặt ra là lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không  ?

+ Mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

+ Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Căn cứ pháp lý để biết được lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân không

-Thông tư 92/2015/TT-BTC

-Thông tư 111/2013/TT-BTC

lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN

Quy định về lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN ?

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 10 quy định Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau:

“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.”

Căn cứ theo các quy định trên, lợi nhuận được chia cho các thành viên góp vốn vào công ty TNHH (trừ công ty TNHH 1 thành viên) là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất toàn phần là 5%.

Căn cứ Khoản 6, Điều 11, Chương III của Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm c khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Như vậy chốt lại lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân không

Lợi nhuận được chia cho các thành viên góp vốn vào công ty TNHH (trừ công ty TNHH 1 thành viên) là khoản thu nhập chịu thuế TNCN với mức thuế suất toàn phần là 5%.

Như vậy nếu công ty giữ lại của bạn 5% là chính xác, Ngoài ra nếu con số này cao hơn, bạn cần thực hiên xem lại khoản tiền mà công ty đó đã giữ lại của bạn

Xem thêm bài: Quy định về phân chia lợi nhuận sau thuế

 

18.212.83.37

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn