KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánThủ tục thay đổi đia điểm kinh doanh

Thủ tục thay đổi đia điểm kinh doanh của công ty mới nhất năm 2019 và Doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh có phải thông báo với cơ quan thuế 

Doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh có phải thông báo với cơ quan thuế

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và luật thuế, khi doanh nghiệp có thêm địa điểm kinh doanh (Chi nhánh, văn phòng đại diện, kho, địa điểm kinh doanh khác…) thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Theo luật doanh nghiệp 2014, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế khi có sự thay đổi về đăng  ký kinh doanh của doanh nghiệp., Nhưng vấn đề này chưa được áp dụng đồng bộ, nên các doanh nghiệp cần làm mẫu 08-MST để thông báo cho cơ quan thuế.

+ Quyết định thanh lý xe oto

+ giấy uỷ quyền cá nhân

Mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

            

                       Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân                      

Tên người nộp thuế: ................................................................

Mã số thuế: ...............................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- .....

 

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

- ...

 

 

 

155 Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

 

 

310 Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

 

 

 

Số tài khoản: 01011122334459

Tên ngân hàng: Vietcombank

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

                                                  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Tải mẫu 08-mst tại: Tải mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh

Việc đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, không những là hành vi tuân thủ quy định của pháp luật, mà còn giúp cho cơ quan thuế biết được nới kinh doanh của doanh nghiệp, thuận tiện khi có những liên lạc, thông báo của cơ quan thuế

Đồng thời, khi đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp mới được đưa những chi phí liên quan tới địa điểm kinh doanh vào chi phí được trừ như: Tiền thuê nhà, sửa chữa nhà, lắp đặt thiết bị, tiền điện, tiền nước, và các khoản chi phí liên quan khác

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh mà doanh nghiệp cần làm ngay:

I/ Thay đổi địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế:

a) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:

Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (ban hành kèm theo thông tư 156/2013), trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

-   Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

-   Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST (ban hành theo thông tư số 80/2012) gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

b) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

- Tại nơi người nộp thuế chuyển đi. Hồ sơ khai gồm:

+ Thông báo chuyển địa điểm;

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST (ban hành kèm theo Thông tư 80/2012).

Mẫu số 09-MST Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: ……………/TB-CT(CCT)                                        …., ngày …. tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

 Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

 

 
 

 

 

 

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày… tháng … năm …

Kính gửi:……………………………………………………

Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………..……………………… xin thông báo:

Người nộp thuế: ………………………………………………………………

MST/MSDN:…………………………………………………………………...

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ: ……………..……………………….. Quận/huyện: ………. Tỉnh/TP: …….…………………………………………………………………

Đến:

Địa chỉ trụ sở mới: ……………..…………… Quận/huyện: ………….……. Tỉnh/TP: ……………..……………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ mới: …………………………………………………….

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Hồ sơ khai thuế phải nộp

Kỳ tính thuế

Trạng thái

(Nộp chậm chưa xử lý/Chưa nộp)

Tình hình vi phạm nộp hồ sơ khai thuế (nếu có)

Đề nghị tiếp tục xử lý

Tên hồ sơ

Ký hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Loại thuế

Mã tiểu mục

Kỳ thuế

Số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp

Số tiền thuế, tiền phạt  nộp thừa

Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đã kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra:

…………………………………………………………………………………….

4. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

            - Đã quyết toán hoá đơn: ……………….

            - Không sử dụng hoá đơn: ………………

          5. Nhận xét khác:

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...

Nơi nhận:

- Như trên;

- .........................;

- Lưu: VT, …….­

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa uỷ quyền theo quy định

Tải mẫu 09-MST tại: Tải mẫu 09-MST

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

- Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư... theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư... do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.

Chú ý:

- Đối với các số hoá đơn đặt in doanh nghiệp đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết, khi có sự thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu công ty có nhu cầu sử dụng tiếp thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu TB04/AC kèm theo tại thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014) và được sử dụng ngay tại thời điểm gửi thông báo điều chỉnh cho cơ quan.

- Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng hoá đơn đó thì tiến hành hủy hoá đơn theo thông tư 39 (chi tiết tại điều 21 và điều 29) và đặt in hóa đơn mới theo địa chỉ mới.

II/ Thay đổi địa điểm kinh doanh với sở kế hoạch đầu tư: Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ và nộp những giấy tờ sau:

- Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

Xem thêm bài: Mức đóng thuế môn bài năm 2019

KẾ TOÁN MINH VIỆT chúc các bạn làm thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh thành công !

Nhận làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín giá rẻ chuyên nghiệp nhất hiện nay

Hotline: 0972868960 (Ms Việt)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt