công ty kế toán minh việt

Các trường hợp áp dụng đánh giá sản phẩm dở dang chi phí nguyên vật liệu và hướng dẫn chi tiết được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Trường hợp áp dụng.

Chi phí NVL cấu thành trong Thành phẩm có thể bao gồm chi phí NVL chính trực tiếp và chi phí NVL phụ. Nên cơ sở sản xuất kinh doanh có thể đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí NVL trực tiếp (bao gồm cả chính và phụ).

Phương pháp Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu áp dụng phù hợp với những cơ sở sản xuất mà chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 65% đến 80% trở lên).

Nội dung Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu

Công thức xác định sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu:

Lưu ý:

Theo PP đánh giá này thì Các khoản chi phí khác tính cả cho sản phẩm hoàn thành (không tính dở dang).

Đối với NVL không dùng hết, phế liệu thu được từ nguyên vật liệu khi đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ phải loại trừ ra.

Đối với những cơ sở có: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm kiểu phức tạp liên tục, thành phẩm phải qua nhiều giai đoạn chế biến liên tục, kế tiếp nhau thì sản phẩm dở dang cuối kỳ của các giai đoạn sau được đánh giá theo chi phí của nửa thành phẩm giai đoạn trước. Hay nói cách khác giá thành nửa thành phẩm giai đoạn trước chính là chi phí nguyên vật liệu của giai đoạn sau.

3.231.212.98

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn