KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu bảng tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính 2019

Mẫu bảng tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính 2019

Thay vì chỉ đơn giản là mua tài sản cố định của họ, một số công ty có thể chọn cho thuê tài sản cố định của họ. Bạn ghi lại tài sản cố định đã mua với chi phí của họ (số tiền đã mua cộng với mọi chi phí liên quan đến việc mua hàng), làm thế nào về tài sản thuê? Cách hạch toán tài sản cố định thu được bằng cách cho thuê?

Dưới đây là mẫu bảnh báo tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do):

 

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết

bị

Phương tiện vận tải, truyền

dẫn

 

...

TSCĐ hữu hình khác

Tài sản cố định vô

hình

 

Tổng cộng

Nguyên giá

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

- Thuê tài chính trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Tăng khác

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

- Khấu hao trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Tăng khác

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị còn lại

 

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại         

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
 
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
 
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt