công ty kế toán minh việt

Link download Mẫu số 01 là mẫu tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử 2019 mới nhất được ban hành theo nghị định 119/2018/BTC áp dụng cho mọi doanh nghiệp.

 

Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ tháng 11/2018 trở về sau sẽ sử dụng ngay hoá đơn điện tử. Với doanh nghiệp trước đó sẽ chọn 1 trong 2 hình thức là hoá đơn giấy hay hoá đơn điện tử. Bắt buộc từ năm 2020 tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn điện tử.

 

Doanh nghiệp bạn đã sử dụng hoá đơn điện tử chưa ? KẾ TOÁN MINH VIỆT đơn vị số 1 hiện nay cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử và chữ ký sổ..Hotline: 0972 868 960 - Ms Việt

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

-

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế: ....................................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Người liên hệ: .............................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ......................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................................

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

- Áp dụng hóa đơn điện tử:

- Có mã của cơ quan thuế

- Không có mã của cơ quan thuế

- Đăng ký giao dịch qua:

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản...Điều ...Nghị định)

- Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

- Loại hóa đơn sử dụng:

- Hóa đơn GTGT

- Hóa đơn bán hàng

- Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

- Các loại hóa đơn khác

- Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT

Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

Số sê-ri chứng thư

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)

Từ ngày

Đến ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Link download: đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử

35.153.73.72

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn