KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định

Bạn muốn thanh lý được tài sản cố định cần có hội đồng, đại diện của công ty, đánh giá trước khi thành lập bạn dùng mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định mới nhất của KẾ TOÁN MINH VIÊT

CÔNG TY TNHH RỒNG XANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 24/QĐ-CTY

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Ô tô Phòng Hành chính

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH RỒNG XANH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Rồng Xanh;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính tại tờ trình số 15/TTr-PHC ngày 14/03/2015 về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản Ô tôPhòng hành chính Công ty TNHH Rồng Xanh gồm các Ông (Bà) có tên sau:

  1. Chủ tịch hội đồng:
  1. Ông Trần Thế Cường, Giám Đốc Công ty.
  1. Thành viên:
  1. Bà Ngô Thị Mỹ Linh, Kế toán trưởng.
  2. Ông Nguyễn Văn An, Chuyên viên phòng Tài chính-KH.
  3. Bà Vũ Thị Lan, Trưởng phòng hành chính.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3                                                                                  Trần Thế Cường

- Lưu VP

 

Link download: quyết định thành lập hội đồng đá giá

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt