công ty kế toán minh việt

Cách sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm IFERROR của Excel với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Microsoft SQL IFERROR trả về một giá trị thay thế nếu một công thức dẫn đến lỗi. Nó sẽ kiểm tra các lỗi như # N / A, #VALUE !, #REF !, # DIV / 0 !, #NUM !, #NAME? hoặc #NULL.
 
Hàm IFERROR là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm lôgíc . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm IFERROR có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
 
Cú pháp cho hàm IFERROR trong Microsoft Excel là:
 
IFERROR( formula, alternate_value )
Tham số hoặc đối số
công thức
Công thức hoặc giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
alternate_value
Giá trị thay thế được trả về nếu công thức dẫn đến giá trị lỗi (# N / A, #VALUE !, #REF !, # DIV / 0 !, #NUM !, #NAME? Hoặc #NULL). Nếu không, hàm sẽ trả về kết quả của công thức nếu không có lỗi xảy ra.
Trả lại
Hàm IFERROR trả về bất kỳ kiểu dữ liệu nào như một chuỗi, số, ngày tháng, v.v.
 
Áp dụng đối với
Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm IFERROR của Excel và khám phá cách sử dụng hàm IFERROR như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, cột D chứa công thức tính Giá / Đơn vị (ví dụ, ô D3 chứa công thức A3 / B3). Vì các ô B3 và B6 chứa 0 giá trị, công thức sẽ trả về # DIV / 0! lỗi trong ô D3 và D6.
 
Cột E sử dụng hàm IFERROR để trả về một giá trị thay thế bằng 0 khi công thức dẫn đến lỗi.
 
Ví dụ, hàm IFERROR trong ô E3 sẽ trả về giá trị bằng 0 (ví dụ: giá trị thay thế) vì kết quả A3 / B3 trong # DIV / 0! lỗi:
 
=IFERROR(A3/B3,0)
Result: 0
Tuy nhiên, hàm IFERROR trong ô E4 sẽ trả về $ 0,50:
 
=IFERROR(A4/B4,0)
Result: $0.50
Vì A4 / B4 không dẫn đến lỗi, hàm sẽ trả về kết quả của công thức là $ 0,50.
 
Hàm IFERROR là một hàm tuyệt vời có thể được sử dụng để bẫy và xử lý các lỗi trong các công thức Excel của bạn
 
Chúc bạn thành công !
34.228.194.177

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn